Languages:

Дали се ова некои од „симптомите“ со кои се среќавате во вашето секојдневно работење?

Како поминува времето и организацијата се развива, предизвиците во и надвор од компанијата стануваат сè посложени.

Процесите, структурата и системите што некогаш работеле сега стануваат бариера за ефикасност, фокус кон клиентите, ангажираност на вработените и финансиска профитабилност на бизнисот.

 • Недостаток на јасна визија, мисија и вредности на организацијата
 • Недостаток на чувство за индивидуална одговорност – „Не е моја работа!“
 • Недостаток на доверба помеѓу вработените и помеѓу вработените и управувачката структура
 • Ниско ниво на ангажираност, мотивираност и посветеност
 • Задоцнето донесување одлуки
 • Атмосфера на страв и несигурност
 • Ниско ниво на перформанс на вработените, како и резултати во работата
 • Се соочуваме со непродуктивен процес на работа со многу прекини, стагнација и ниска додадена вредност
 • Имаме коментари од типот на „Немаме време!!!“ или „Имаме премногу работи кои треба да ги направиме!!!“
 • Недостаток на фокус кон клиентите
 • Потребно е многу време за да се заврши некоја работна задача
 • Премногу или премалку извештаи и неструктуриран систем на известување
 • Работа во „силоси“ – недостаток на соработка помеѓу сектори
 • Префрлање на вина наместо одредување и решавање на предизвиците
Потребни ви се повеќе информации?