Languages:
Услуги

Бизнис планирање

Нацрт стратегии, тактики, дејства и цели на организацијата, вклучувајќи луѓе, производи, процеси и услуги. Проценка на финансиските потреби со цел да се осигури функционирањето, успехот и порастот на бизнисот.

A. Потреба од бизнис планирање
  • Што е бизнис план
  • Дали сите компании имаат потреба од бизнис план
Б. АПОД структура на бизнис план
1.
Executive Summary and Elevator Pitch
2.
Мисија, визија и вредности
3.
Опкружување
4.
Инволвираност во општеството
5.
Портфолио на производи
6.
Анализа на индустријата
7.
Потенцијал на пазарот
8.
Анализа на конкуренцијата
9.
SWOT
10.
Клучни партнери
11.
Сегментација на купувачи
12.
Луѓе и организација
13.
План за продажба и односи со купувачите
14.
Маркетинг план
15.
Финансии (Приходи, расходи и профитабилност)
16.
Клучни индикатори на бизнисот
17.
Анализа на ризици
18.
Оперативни процеси
Потребни ви се повеќе информации?

Нашите услуги

Проверете дали вашата организација ги има некои од следните „симптоми“