Languages:
Услуги

Менторство

РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ

Менторски сесии за развој на специфични лидерски вештини.

Неформално пренесување на знаење и психолошка поддршка поврзани со работата, обврските, одговорностите и вештините потребни за раководење во организацијата / бизнисот.

РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ

Менторство на специфични области – развојни бизнис можности или предизвици во бизнисот, поставување цели и мониторинг на имплементацијата.

Еден на еден работни сесии каде активностите се анализираат, разговараат и се носат одлуки (од страна на клиентот) а во врска со претходно договорени специфични области поврзани со бизнис потребите.

Потребни ви се повеќе информации?

Нашите услуги

Проверете дали вашата организација ги има некои од следните „симптоми“