Languages:
Услуги

Организациски дизајн

Методологија во чекори – анализирање на моменталниот организациски дизајн, одредување на слабите страни на бизнисот (структура, процеси, процедури, системи, итн.) и предлог за нивно подобрување со цел реализација на тековните и идните бизнис очекувања преку конкретен план на активности.

Чекор 1
  1. 1. ОБВРЗУВАЊЕ КОН ПРОЦЕСОТ
  2. 2. ОДРЕДУВАЊЕ „ЛИДЕРСКИ ТИМ КОЈ ЌЕ ГО ВОДИ ПРОЦЕСОТ“
  3. 3. ПОДГОТОВКА НА ПЛАН И КОМУНИКАЦИЈА СО ТИМОТ
Чекор 2
  1. 4. „ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА БИЗНИСОТ“
  2. 5. РЕВИЗИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕПОРАКИ
  3. 6. КРЕИРАЊЕ АКЦИСКИ ПЛАН НА АКТИВНОСТИ
Чекор 3
  1. 7. ПОДГОТОВКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН НА АКТИВНОСТИ
  2. 8. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ПРОМЕНИ
  3. 9. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА АКЦИСКИОТ ПЛАН
  4. 10. РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТА

Мапа на организациски дизајн

Инспирирано од: Сајмон Синек, „Start With Why“
Потребни ви се повеќе информации?

Нашите услуги

Проверете дали вашата организација ги има некои од следните „симптоми“