Languages:
Услуги

Посебно подготвени едукативни програми

Обука и решенија за програми за развој посебно наменети за потребите на клиентите.

Оваа услуга е достапна во вид на флексибилно решение за посебните потреби, очекувања на клиентот.

Целосно прилагодени и структурирани пред почетокот на програмата со цел усогласување на очекувањата и структура на истата.

Специјално наменети обука се достапни од следниве области:

  • Управување со човечки капитал
  • Бизнис планирање
  • Програма за развој на лидерство

За која било дополнителна област, подготвени сме да сослушаме и, доколку сме во можност, да дадеме поддршка на нашите клиенти.

Потребни ви се повеќе информации?

Нашите услуги

Проверете дали вашата организација ги има некои од следните „симптоми“